Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW
(Integralna część umowy najmu )
tanienajmowanie.pl
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu
samochodów bez kierowcy zawieranych przez Alex Cars/AutoFactory w ramach Wypożyczalni
Samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w Umów Wynajmu chyba, że Umowa
stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin Wypożyczalni oraz Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu stanowią
integralną część Umowy Wynajmu.
3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
4. Strony:
a. Klient: osoba fizyczna lub osoba prawna;
b. Alex Cars / AutoFactory
5. Najemcą samochodu osobowego może być:
a. osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca
prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca przynajmniej jeden z poniższych
warunków: ukończony 21 rok życia lub posiadanie prawa jazdy;
b. osoba fizyczna, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport,
posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca przynajmniej jeden z
poniższych warunków: ukończony 24 rok życia lub posiadanie prawa jazdy przez okres
minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu,;
c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w
punkcie 5a) lub 5b).
Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W
razie stwierdzenia niespełnienia przez Klienta wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Alex
Cars / AutoFactory jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu.
6. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 5
niniejszego Regulaminu.
7. Wynajęty samochód nie może być podnajęty innej osobie fizycznej lub prawnej.
8. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania
pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą
wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.
9. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Alex Cars / AutoFactory.
Zawarcie umowy
10. Zawarcie umowy najmu z Alex Cars / AutoFactory następuje poprzez podpisanie i zaakceptowanie
przez Klienta Regulaminu oraz Umowy i Protokołu zdawczo odbiorczego w chwili przekazania
pojazdu i w obecności pracownika Alex Cars / AutoFactory.
11. Najkrótszy okres najmu samochodu osobowego wynosi 24 godziny. Przekroczenie czasu trwania
najmu więcej niż 1 godzinę powoduje zwiększenie odpłatności jak za całą następną dobę. W
przypadku, gdy Klient odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za
niewykorzystany czas wynajmu jest niemożliwy.
12. W razie niemożności dostarczenia przez Alex Cars / AutoFactory w terminie wskazanym w
umowie samochodu odpowiadającego kryteriom określonym przez Klienta, Alex Cars /
AutoFactory zapewni Klientowi inny pojazd.
13. W przypadku unieruchomienia pojazdu nie naruszającego postanowień niniejszego regulaminu
(awaria, kolizja) Alex Cars / AutoFactory zapewni Klientowi inny pojazd przynajmniej tej samej
klasy w maksymalnym czasie do 12 godzin od chwili unieruchomienia pojazdu.
14. Warunkiem wynajęcia pojazdu przez Alex Cars / AutoFactory jest:
a. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących w Alex Cars / AutoFactory warunków i
Regulaminu wynajmu pojazdów poprzez podpisanie Umowy Najmu;
b. spełnienie warunków przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu;
c. złożenie zamówienia co najmniej 24 godziny przed planowaną datą wydania samochodu;
15. Odbioru samochodu może dokonać tylko Klient osobiście. W chwili odbioru samochodu Klient ma
obowiązek posiadać
a. Ważny dowód osobisty a w sytuacji, gdy Klient jest obcokrajowcem – ważny paszport
b. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.
16. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta wymogów przewidzianych w pkt. 5
Regulaminu Alex Cars / AutoFactory jest uprawniony do odmówienia wynajęcia pojazdu.
17. W razie nie dokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 2
godzin od wyznaczonej daty odbioru, rezerwacja zostaje anulowana.
Obowiązki Klienta i zasady użytkowania pojazdu
18. W czasie użytkowania pojazdu Klient zobowiązany jest do:
a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu
drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, zaświadczenie lekarskie,
jeśli jest wymagane);
b. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu
oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza
pojazdem dokumentów oraz kluczyków);
c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (zakup
paliwa, zakup płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu
chłodzącego, płynu hamulcowego, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia,
działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, ładowanie akumulatora);
d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną
w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości.
f. Ponoszenia opłat za: korzystanie z autostrad, parkingów, garażowanie pojazdu oraz
mandatów wynikających z niewłaściwego użytkowania.
g. Naprawy lub wymiany uszkodzonej opony, które nie wynika z normalnego jej
zużycia eksploatacyjnego (tj. przebicia, rozcięcia czy pęknięcia opony)
19. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę RP:
a. jest bezwzględnie zakazane w odniesieniu do następujących terytoriów: wszystkie
kraje pozaeuropejskie oraz Rosja i wszystkie kraje powstałe z byłych republik ZSRR za
wyjątkiem państw należących do Unii Europejskiej;
b. do krajów członkowskich Unii Europejskiej – wymaga uzyskania zgody Alex
Cars / AutoFactory udzielonej na pisemny wniosek Klientowi. Klient zobowiązany jest
podać Alex Cars / AutoFactory informacje ze wskazaniem miejsca (poprzez
wyszczególnienie krajów) i terminu pobytu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym
wyjazdem, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: tanienajmowanie@onet.pl lub sms-em
na numer: +48 606 642 641.
20. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad określonych w pkt. 19 ppkt. a) i b) Regulaminu
Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie
zajścia konieczności napraw czy holowania samochodu poza granicami RP Klienta będą obciążać
ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.
21. W szczególności zabrania się:
a. holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym
samochodem;
b. przekraczania dopuszczalnej ładowności;
c. palenia tytoniu w samochodzie;
d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego
właściwościami i przeznaczeniem;
e. używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach;
f. używania samochodu do nauki jazdy;
g. wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Alex Cars / AutoFactory
wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Wynajmu;
h. przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą
spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Alex Cars / AutoFactory na stratę czasu i
należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;
i. oklejania pojazdów materiałami reklamowymi lub informacyjnymi, chyba, że Alex Cars /
AutoFactory wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy
Wynajmu;
j. używania samochodu przy ekstremalnych parametrach technicznych (maksymalne
prędkości – pow. 150 km/h ) i przyśpieszenia w sposób powodujący przyśpieszone
zużywanie się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu
hamulcowego.
k. Powierzania wynajętego pojazdu osobie trzeciej
l. Prowadzenia i użytkowania pojazdu w przypadku utraty Prawa Jazdy
m. Prowadzenia i użytkowania pojazdu w przypadku orzeczenia lekarskiego zabraniającego
lub ograniczającego możliwość prowadzenia pojazdów
22. W przypadku naruszenia postanowień z pkt. 21 ppkt. a) – m) Klient jest zobowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w
wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w pkt. 21 ppkt. d) Alex Cars / AutoFactory
zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz
domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
Opłaty
23. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny
ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. W
przypadku naliczania czynszu w cyklach miesięcznych opóźnienie w zwrocie samochodu do 6
godzin ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejny miesiąc
najmu.
24. Opłata za wynajem naliczana jest zgodnie z umową najmu i pobierana z góry na podstawie Faktur
Vat z terminem płatności 7 dni. Faktury Vat wystawiane będą w cyklach miesięcznych.
a. Opłaty za przekroczenie limitu kilometrów oraz za niedojechane kilometry, rozliczane
będą Fakturą Vat zgodnie ze stawką określoną w umowie najmu niezwłocznie po zakończeniu
terminu najmu określonego w umowie, a w przypadku najmu długoterminowego raz na kwartał
każdego roku obowiązywania umowy najmu.
b. Wysokość wynagrodzenia za świadczenie usługi wynajmu za niepełny miesiąc będzie
wyliczona w następujący sposób: wysokość wynagrodzenia za jeden miesiąc świadczenia usługi
podzielona przez ilość dni danego miesiąca i pomnożona przez ilość dni świadczenia usługi w tym
miesiącu.
25. Klienta obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności
uiszczanych w ramach umowy najmu.
26. Alex Cars / AutoFactory pobiera kaucję na czas najmu zgodnie z cennikiem.
Zwrot lub wymiana pojazdu
27. Klient jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do
ustalonego przez Klienta i Alex Cars / AutoFactory miejsca, w określonym przez nich terminie.
28. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Alex Cars / AutoFactory. Zamiar przedłużenia okresu
najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu
zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia telefonicznego na numer:
+48 606 642 641.
29. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 48
godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie
samochodu, o czym Alex Cars / AutoFactory powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą
dla Alex Cars / AutoFactory do:
a. Obciążenia Klienta karą umowną przewidzianą w Cenniku;
b. Obciążenia Klienta wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Alex Cars /
AutoFactory z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;
c. Naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia wg cennika.
30. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, uwzględniony w umowie najmu.
31. W przypadku rozwiązania umowy najmu Klient jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania
miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego
przez Klienta i Alex Cars / AutoFactory w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód
zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Alex
Cars / AutoFactory ma prawo obciążyć Klienta kosztami transportu samochodu do w/w
ustalonego między stronami miejsca.
32. Jeżeli Klient zechce rozwiązać Umowę przed ustalonym terminem jej zakończenia, zobowiązany
będzie do pisemnego powiadomienia Alex Cars / AutoFactory o tym zamiarze z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem oraz zapłacenia kary umownej w wysokości 50% sumy wszystkich
rat miesięcznych, za ten samochód, jakie pozostały do zakończenia okresu najmu dla danego
samochodu, chyba że Strony postanowią inaczej.
33. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w
wysokości określonej w cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W
przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Alex Cars / AutoFactory upoważniony jest
do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Klienta oraz do obciążenia
Klienta pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu (np. holowania).
34. W przypadku, gdy Klient odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie najmu,
Alex Cars / AutoFactory nie zwróci zapłaconej kwoty za wynajem.
35. Klient zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy
odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Alex Cars / AutoFactory,
Klient uiszcza opłatę wg Cennika.
36. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Klienta pojazdu albo po
otrzymaniu przez Alex Cars / AutoFactory decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty
odszkodowania, Alex Cars / AutoFactory zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta
następującymi kosztami:
a. Braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania
samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na
zewnątrz;
b. Szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Klienta, a
nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka,
popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii, poplamione lub przepalone
siedzenia, itp.);
c. Szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Alex Cars /
AutoFactory nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od
swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty
odszkodowania są zawinione przez Klienta;
d. Przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
e. Odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Alex Cars /
AutoFactory przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.
37. Klient jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę
na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
38. W przypadku zgubienia przez Klienta dowodu rejestracyjnego lub/i polisy lub/i kluczyków do
samochodu lub/i wyposażenia dodatkowego, Klient zostanie obciążony opłatami wg Cennika.
Serwis, przeglądy i naprawy
39. Klient przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Alex Cars / AutoFactory samochodu
w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na
Protokole przekazania samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z
Alex Cars / AutoFactory. Przegląd zostanie wykonany nie dalej niż w promieniu do 100 km od
miejsca użytkowania pojazdu. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy
wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Klient zostanie
obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz jest zobowiązany do wyrównania Alex Cars /
AutoFactory straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Klienta (np. utrata gwarancji na samochód,
opłata wg Cennika).
40. Klient nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych
czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Alex Cars /
AutoFactory, bez pisemnej lub telefonicznej zgody upoważnionego przedstawiciela Alex Cars /
AutoFactory. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu
Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Alex Cars / AutoFactory (telefon
komórkowy: +48 505 135 175 /24 godziny na dobę) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami
Alex Cars / AutoFactory. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania
dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Klient może naprawić samochód we własnym zakresie
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Alex Cars / AutoFactory odnośnie miejsca oraz zakresu
naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu
wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
41. Alex Cars / Auto Factory po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Klienta w
przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu
42. W razie wypadku drogowego Klient zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji,
uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu
Wypożyczalni niezwłocznie, nie później niż do 2 godzin od momentu zdarzenia oraz w sytuacji
uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do skontaktowania się z Alex Cars / AutoFactory
(telefon komórkowy: +48 505 135 175 / 24 godziny na dobę) oraz postępowania według
otrzymanych instrukcji.
43. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu
zabronionego Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej
placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego
skontaktowania się z Alex Cars / AutoFactory i postępowania według otrzymanych instrukcji.
Ubezpieczenie pojazdów
44. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC, NNW (udział własny Klienta w szkodzie
zgodnie z Umową Najmu) zwalniające Klienta (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności
w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
a. Umyślnego uszkodzenia pojazdu;
b. Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków
lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;
c. Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej
50 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia
przepisów ruchu drogowego zgodnie z opinią Policji lub Ubezpieczyciela
(Ubezpieczyciel zastrzega możliwość częściowego lub całkowitego wyłączenia
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
d. Przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
e. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Alex Cars
/ AutoFactory do prowadzenia samochodu;
f. Szkód częściowych nie objętych polisą AC; ( m.in. napraw lub wymian
uszkodzonych opon, uszkodzeń pojazdu do kwoty kaucji – udział Klienta w
szkodzie)
g. Kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód
rejestracyjny skradzionego samochodu – całkowity koszt ponosi Klient;
45. W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie przez Klienta. Klient jest zobowiązany
zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu
oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych
w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę
kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem
odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
46. Samochody nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw.
Zielonej Karty). Klient jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego
samochodu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe
wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez
AlexCars / AutoFactory w razie niewywiązania się z tego obowiązku.
47. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.
Cennik opłat i kar umownych (ceny netto)
48. Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczek – 50 zł/szt
49. Brak koła zapasowego lub dojazdowego – 400 zł
50. Brak lewarka – 100 zł
51. Brak klucza do kół – 100 zł
52. Brak lub uszkodzenie radioodtwarzacza – 1.500 zł
53. Brak lub zniszczenie panela od radioodtwarzacza (jeżeli występuje) – 500 zł
54. Zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego (jeżeli został wydany) – 300 zł
55. Zgubienie lub zniszczenie polisy ubezpieczeniowej (jeżeli została wydana) – 50 zł
56. Zgubienie tablicy rejestracyjnej – 300 zł/szt.
57. Brak naklejki rejestracyjnej na szybie – 150 zł
58. Utrata lub zniszczenie kluczyka lub pilota od pojazdu – 1.500 zł
59. Silne zabrudzenie pojazdu wymagające profesjonalnego czyszczenia – od 400 zł
60. Zabrudzenie lub wylanie PB lub ON w pojeździe (dotyczy także podłogi ładowni pojazdu
dostawczego) – 400 zł + koszt wymiany uszkodzonych elementów pojazdu.
61. Przeładownie pojazdu – koszt ewentualnych uszkodzeń.
62. Przy szkodzie całkowitej pokrywanej z polisy AC udział własny wynosi : 1.000 zł
63. Przy szkodzie częściowej pokrywanej z polisy AC udział własny wynosi: zgodnie z Umową
64. Uzupełnienie brakującego paliwa w/g cennika Orlen + 35%
65. Za demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek bez zgody Alex
Cars / AutoFactory – 400 zł
66. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika
producenta + marża 15%
67. Utrata gwarancji na samochód z winy Klienta (osoby kier. pojazdem) – 3.000 zł
68. Palenie tytoniu w samochodzie – 500,00 zł (kara umowna)
69. Przekroczenie prędkości 150 km/h – 400,00 zł (kara umowna)
70. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 500,00 zł (kara umowna)
71. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem – 250,00 zł (kara
umowna)
72. Udostępnienie danych osobowych kierującego pojazdem właściwym organom ścigania – 80 zł
(kara umowna)
73. Wyjazd pojazdem bez zgody poza granice RP – 2.000 zł (kara umowna)
74. Samowolne przedłużenie najmu pojazdu – 300 zł za każdą rozpoczętą dobę

Call Now Button